دندانپزشکی تحت بیهوشی

عوامل ایجاد پوسیدگی دندان :

  •  عوامل ژنتیکی
  •  رژیم غذایی و روش زندگى
  •  رعایت بهداشت دهان و دندان

مکانیسم ایجاد پوسیدگی دندان :

۱_ باید دندان در دهان باشد تا پوسیدگی ایجاد شود.

۲_ میکروب باشد.

۳_ مواد قندی، هر ماده ای که قند باشد یا تبدیل به قند شود مثل نان.

۴_ زمان.

عوامل تغذیه اى موثر بر پوسیدگى دندان :

  •  نوع تغذیه

  •  ترکیبات مواد غذایى و آشامیدنى

  • مدت زمان تماس دندان با مواد غذایى و آشامیدنى

  • دفعات مصرف مواد کربوهیدراتی یا قندی

یادآوری : توصیه مى شود پس از وعده هاى غذایى از آدامس بدون قند استفاده کنید تا احتمال پوسیدگى دندان را کاهش دهد.