دندانپزشکی تحت بیهوشی

دیدگاه والدین درباره انجام درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی در کودکان ۱ تا ۳ ساله

دندانپزشکی تحت بیهوشی

کنترل رفتار بیمار از مسائل اصلی در دندانپزشکی کودکان می باشد،از آن جایی که بسیاری از کودکان قادر به همکاری در سطح مورد نیاز برای انجام درمان های دندانپزشکی نمی باشند،این درمان ها به تعویق افتاده،موجب تجربه ی درد شدید و گاه منجر به از دست رفتن تعدادی از دندان های آن ها می شود انجام درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی از جمله راه هایی است که برای چنین بیمارانی در درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ریحانه پیشنهاد می شود

مطالعات مختلف ارزش بالای این این روش را در درمان های دندانپزشکی کودکانی که به خاطر طبیعت وسیع نیازهایشان،قدرت محدودشان در همکاری یا وضعیت خاص پزشکی نیازمند مراقبت های ویژه می باشند،نشان داده است مزایای متعددی برای استفاده از بیهوشی عمومی دندانپزشکی چنین بیمارانی ذکر شده است،از جمله این که این درمان در یک جلسه تکمیل می شود،فرد از درد رهایی می یابد و مهم تر از همه به همکاری کودک نیازی نیست.به نظر می رسد درمان دندانپزشکی کودک تحت بیهوشی موجب تاثیر روانی مثبت بر کودکان تحت درمان تقویت مثبت دیدگاه والدین و کودک نسبت به بهداشت دهان و دندان می شود،نیز به نظر می رسد بتواند پس از این درمان درجاتی از تغییر از جمله افزایش تعداد دفعات مسواک زدن و کاهش مصرف غذاهای پر از قند را در رفتار و زندگی کودک ایجاد کند.در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی دیدگاه والدین از انجام درمان های تحت بیهوشی عمومی بر روی فرزندشان تعیین شد.همچنین به ارزیابی علل مراجعه جهت این نوع درمان و فواید سودمندی تجویز آن پرداخته شد.

طبق نتایج مطالعه ما سابقه ی درد زیاد عامل اصلی ترس کودک از درمان در مطب بیان شده است.ترس کودکان از درمان های دندانپزشکی می تواند ناشی از انتقال آن از طرف اطرافیان به ویژه پدر و مادر باشد بررسی ها نشان داده اند که کودکان پس از درمان تحت بیهوشی همچنان غیر همکار بوده،تغییری در میزان ترس و همکاری کودک به وجود نمی آید

از مزایای درمان تحت بیهوشی عمومی امکان امکان درمان و بازسازی کامل دهان در یک جلسه و بدون نیاز به همکاری کودک می باشدانجام درمان های دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی  در انگلستان بسیار رایج می باشدکه از این روش به خصوص در انجام اعمال جراحی های دهان و دندان در کودکان استفاده می شود

با مزایای دندانپزشکی تحت بیهوشی درمانگاه تخصصی دندانپزشکی ریحانه نیز بیشتر آشنا شوید